Общинско дружество във Варна с 9 млн. лв. дългове „засекрети“ рекламни договори

(От „Дневник„)

Общинското дружество „Градски транспорт“ във Варна, което е практически монополист при обслужването на половината от автобусните линии в града, е правило разходи за реклама в период, когато е натрупвало задължения в размер на над 5 млн. лв. Те са формирани от неизплатени суми към доставчици и бюджета.

Въпреки изпратеното запитване по Закона за достъп до информация обаче от компанията отказаха да представят данни за това на какво основание са били избрани медиите, в които са направени публикациите, какъв е техният обем и на каква стойност са разходите за реклама.

В края на март т.г. общинският съвет във Варна разреши на съвета на директорите на „Градски транспорт“ да започне

проучване за тегленето на 5 млн. лв. заем.

Средствата трябва да бъдат използвани за плащането на стари задължения, както и за покриване на загубите на компанията.

Данни от отчета на дружеството за миналата година сочат, че от неразплатени доставки на гориво и суми към НАП, от увеличение на минималната работна заплата и други непокрити разходи „Градски транспорт“ е натрупал дълг в размера на заема, който сега трябва да изтегли.

В същото време отчет на работната група, сформирана от общинския съвет, с цел изясняване финансовото състояние на дружеството показа, че краткосрочните задължения на превозвача са в размер на 9 млн. лв., а счетоводно признатата му загуба за 2014 г. е малко под 3 млн. лв.

Отказът за предоставяне на информацията, касаеща рекламните договори на „Градски транспорт“, беше мотивирана от изпълнителния директор на компанията Злати Златев с това, че тя засяга „трети лица“ – т.е.

посредниците при публикуването на рекламата.

„Директорът изобщо не е изяснил коя част от исканата информация и по какъв начин засяга интересите на третите лица, че да обуславя необходимост от търсене на съгласието им, коментира адвокат Кирил Терзийски от „Програма достъп до информация“. Това означава, че процедурата за търсене на съгласие е проведена, без да бъде мотивирана, тъй като съгласие на третото лице е необходимо само в случаите, когато тя засяга негови защитени права или интереси, а не всякога, когато информацията просто се отнася до трето лице.“

Според юриста на неправителствената организация процедурата по опазването на интересите на трето лице би трябвало да брани личните данни на физическите лица и търговската тайна при юридическите лица.

„В случая е ясно, че

в исканата информация няма защитени лични данни,

тъй като имената и други идентификационни данни на представителите на фирмите, подписали договори с „Градски транспорт“, са публични по силата на Закона за Търговския регистър“, обясни Терзийски.

Проверката на „Дневник“ за това кога и къде са публикувани рекламни банери на „Градски транспорт“ показа, че те са активни и в момента поне в един сайт – „Днес+“. В същия сайт са били публикувани и реклами на други две общински дружества – „Дворец на културата и спорта“ и монополиста „Ученическо и столово хранене“. От документите, които те предоставиха пак след искане по Закона за достъп до обществена информация, става ясно, че техните договори за публикации във въпросния сайт са минали през един и същ едноличен търговец – „Магнат – Живко Дилянов“.

Според данните, публикувани в Търговския регистър,

фирмата е посочила като свое седалище същия адрес, на който са регистрирани и четири дружества, в които мажоритарен собственик е зам.-председателят на общинския съвет във Варна Янко Станев.

Един от мотивите, с които от „Градски транспорт“ отказаха предоставянето на исканата информация за публикуване на реклама, беше „търговска тайна“.

С разпоредбите на Закона за обществена информация обаче е въведена презумпция за наличие на т.нар. надделяващ обществен интерес, която изключва търговската тайна в случаите, в които страна по договори е „задължен субект“. Като общинско дружество на базата на субсидии през местния бюджет „Градски транспорт“ безспорно попада в тази категория.

По тази причина „Дневник“ ще продължи да търси информация за стойността на рекламните договори, сключени от общинския превозвач „Градски транспорт“ във Варна, както и за ефекта от изпълнението им върху неговото дейност.

Същата статия в „Дневник“ – тук.