От „Росенец“ до ТЕЦ „Варна“ – как държавата сбъдва мечтите на Доган

За почетния лидер на ДПС Ахмед Доган в България всичко е възможно. Едно от най-крещящите потвърждения за това е историята на лятната му резиденция в парка „Росенец“ край Бургас и пътят към нея, който получи като подарък от кмета на Бургас Димитър Николов. Оказва се обаче, че по същата технология и пак в полза на Доган държавата се е отказала от корабни товари, които досега є носеха около 50 млн. лв. годишни приходи.

Според действащото в момента българско законодателство операторът на всяко от пристанищата в страната може да извършва операции през него едва след като получи документ, наречен „Удостоверение за експлоатационна годност“ (УЕГ). Неговото изготвяне става на базата на голям обем предшестващи документи, сред които договор за концесия или отдаване под наем на частен оператор на кейовата стена и подкрановия път на пристанището, които винаги са публична държавна собственост. Тези договори се сключват за срок не по-дълъг от 10 години.

В публичните регистри на министерствата на транспорта и регионалното развитие обаче няма данни за кея и съоръженията на пристанището в ТЕЦ „Варна“ да е била инициирана или провеждана процедура за отдаването му на концесия или под наем. Въпреки това държавата ги е предоставила на почетния лидер на ДПС Ахмед Доган за безвъзмездно ползване до 2054 година.

Това показаха документи, публикувани в средата на август т.г. от електронното издание „Дневник“.

Срокът, за който Доган е получил правото да използва кейовата стена и подкрановия път в ТЕЦ „Варна“, съвпада с максимално допустимия период от 35 години, за който публична собственост може да бъде отдавана на концесия срещу съответните такси. Данни за такава липсват, но по силата на „рамково споразумение“ с държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ почетният лидер на ДПС няма да плаща за ползването на предоставените му съоръжения. А това означава, че публичната държавна собственост буквално е била отстъпена в полза на Доган в нарушение на няколко закона. В различни варианти технологията, по която се е случило това, е тествана многократно досега в отношенията на държавата с почетния председател на ДПС.

В документацията, изготвена за предоставянето на пристанището в ТЕЦ „Варна“ за безвъзмездно ползване от дружеството но Ахмед Доган, то е наречено „ТЕЦ Езерово“. За експлоатацията му почетният лидер на ДПС е създал компанията „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД. Структурата на собствеността в него е следната: акциите му се притежават еднолично от „ТЕЦ Варна“ ЕАД, което от своя страна е еднолично притежание на „Сигда“ ООД. В нея 70% от дяловете са на Ахмед Доган. Останалите 30% са поделени между сина и дъщерята на Данаил Папазов – бивш министър на транспорта в правителството на Пламен Орешарски, а преди това и изпълнителен директор на държавното „Пристанище Варна“.

Явно впечатлени от мащабния проект за разширяването и модернизирането на пристанище „ТЕЦ Езерово“, в началото на м.г. министрите на транспорта и на регионалното развитие Росен Желязков и Петя Аврамова подписват съвместна заповед, с която разрешават изработването на „генерален план на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „ТЕЦ Езерово“. Той включва подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за пристанищната територия, както и т. нар. парцеларен план за пристанищната акватория.

Най-важният детайл в издадената заповед е текст, според който към преписката, образувана по заявлението за инвестиционно намерение на „ТЕЦ Варна“, служебно е присъединено писмото на генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ Ангел Забуртов от 14 ноември 2018 г. То съдържа „изрично волеизлияние, че държавното предприятие, в качеството на лице, упражняващо правото на публична държавна собственост върху имоти, които съставляват част от територията на пристанище „ТЕЦ Езерово“, както и върху разположените в този имот елементи на пристанищната инфраструктура, не възразява срещу разглеждането и произнасянето по инициативата на „ТЕЦ Варна“ ЕАД за разширение и модернизация на пристанището“.

С други думи, Забуртов изрично е декларирал, че е съгласен частната компания „ТЕЦ Варна“ да се разпорежда с публичната държавна собственост, без тя да е отдадена на концесия или под наем.

Съществена стъпка към безвъзмездното овладяване на публичния ресурс от компанията на Доган е и „Рамково споразумение за партньорство“, сключено между „Пристанищна инфраструктура“ и „ТЕЦ Варна“. То е било подписано пак с мотива, че бъдещото пристанище трябва да бъде разположено и върху имот публична държавна собственост – кейова стена и съществуващите върху нея пристанищни съоръжения.

За да бъдат експлоатирани от частен оператор, те трябва да бъдат отдадени на концесия или под наем срещу съответното възнаграждение за държавата. Точно това законово изискване е заобиколено с подписването на т.нар. рамково споразумение за партньорство. Неговият текст се оказа сред най-дълбоко пазените тайни на държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Но според експертите, каквото и да предвиждат клаузите му, той не е валиден способ за разпореждане с публична държавна собственост.

Снимка: Спас Спасов/ „Черна книга на правителственото разхищение 2020“

Държавните институции не дават никакъв отговор на въпросите, задавани по този повод.
Освен това има и нарушение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България. В него изрично е записано, че държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ няма право да извършва пристанищна дейност, както и да влиза в съдружия с пристанищни оператори. Законът изрично упоменава, че на държавното предприятие е забранено да извършва морско-технически услуги, влачене или тласкане, швартоване, снабдяване на корабите с вода, телефон и електрическа енергия, приемането и обработването на отпадъци, обработката на товари, поща и т.н.

Въпреки това през октомври 2019 г. министърът на транспорта Росен Желязков подписва удостоверението за експлоатационна годност на пристанище „ТЕЦ Езерово“, което е със срок от 35 години. В този документ като собственици на пристанището са посочени Република България и „Пристанище ТЕЦ Езерово“ ЕАД, което е упоменато и като единствен пристанищен оператор. В това удостоверение, въпреки законовите ограничения, държавата в лицето на предприятието си „Пристанищна инфраструктура“ е поела ангажимента да снабдява корабите, които ще акостират в порта на Доган, с вода, електроенергия и всички необходими комуникации.
Според инвестиционния план на пристанище „ТЕЦ Езерово“ годишно там ще бъдат обработвани по 8 млн. тона товари. Това е близо 80% от оборота, който преминава през държавното „Пристанище Варна“.

С други думи, държавата явно ще загуби товари със зърно и контейнери, които досега є носеха около 50 млн. лв. годишни приходи, в полза на Доган.

За да улесни „партньора си“ в постигането на амбициозната му бизнес стратегия, в суматохата около местните избори през м.г. към държавното предприятие „Пристанищна инфраструктура“ от бюджета бяха прехвърлени 350 млн. лв. С тях трябва да бъде изпълнен проектът за удълбочаването на плавателната зона във Варненското езеро и каналите, които го свързват с морето. Формално инвестицията би следвало да е от полза на държавното „Пристанище Варна-запад“. Но вече по всичко личи, че от нея ще се възползва частният терминал на Ахмед Доган.

Той се намира на половината път между входа на езерото и държавния порт. При това в самото начало на дълъг и труден за навигиране ръкав, който води към него. Затова публикация на „Капитал“ от ноември м.г. сравни проекта за удълбочаване на Варненското езеро с прекарването на ВиК мрежа и ремонта на пътища в парк „Росенец“ край Бургас. Те уж бяха за почивните бази в района, но накрая стигнаха до морския сарай на почетния председател на ДПС.

Този текст е част от редакционното съдържание на „Черна книга на правителственото разхищение 2020“. Оригиналната публикация – тук.